Πρόσκληση 15ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 07 -06-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 10404
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 15η

ΠΡΟΣ :
κο ΔΗΜΑΡΧΟ
κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 11 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. ΄Εγκριση της με αριθμό 57/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων σύναψης σύμβασης παροχής δανείου με τραπεζικό ίδρυμα για την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής της ΔΕΤΕΠΑ στην εκτέλεση της πράξης «Μονάδες Παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την ΤΘ Αμυνταίου ισχύος 30 MW» ενταγμένης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ), κατακύρωση και ανάθεση.
2. ΄Εγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 της της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
3. ΄Εγκριση της κατάρτισης και ψήφισης έκθεσης πεπραγμένων έτους 2018 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
4. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για απασχόληση στον Δήμο Αμυνταίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020 (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ).
5. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Έγκριση σύστασης δουλείας αγροτικής έκτασης για την εκτέλεση του υποέργου 2 με τίτλο "Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα" της προς ένταξη πράξης με τίτλο "Κατασκευή Υποδομών Αστικών Αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου"
6. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Υδραυλική μελέτη νέων αγωγών για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου", ΚΑΕ 25.7412.048, προϋπολογισμού 24.509,30 €, χρηματοδότηση ΥΠΕΣ-ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ.
7. Ορισμός Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου ΄΄ Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης ΄΄, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4412/16 .
8. Ορισμός Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα», σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4412/16.
9. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ».
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 86.400,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
11. ΄Εγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας για το έργο «Κατασκευή υποδομών αστικών αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου»
12. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου Λεχόβου».
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης πρόθεσης ανταλλαγής τμήματος δημοτικής έκτασης με τμήμα έκτασης ιδιοκτησίας Ρακοπούλου Ελένης.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 10424/07-06-2019 αίτηση του Ιατρίδη Γεώργιο για υπεκμίσθωση του καταστήματος Νο 2 της Τ.Κ. Νυμφαίου στον Νούλη Δημήτριο.
15. Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».
16. ΄Εγκριση παράτασης υλοτομίας για την συστάδα 3β του Δασοκτήματος Ασπρογείων.
17. ΄Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Λεχόβου.
18. ΄Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Φιλώτα για την αναβίωση του εθίμου του ΚΛΗΔΩΝΑ.
19. Έγκριση παραχώρησης δημοτικής αίθουσας.
20. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
21. Διοργάνωση εκδήλωσης για το ολοκαύτωμα στην ΤΚ Λεχόβου.
22. Ενίσχυση άπορης οικογένειας στην ΤΚ Ξινού Νερού.
23. Συνδιοργάνωση Δήμου Αμυνταίου με την ΔΗΚΕΑ για την γιορτή φύσης στην ΤΚ Ξινού Νερού.
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

 

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αποφάσεις 13ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.175-19: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου». 

Απ.176-19: Αίτηση διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων για την διοργάνωση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ στην Τ.Κ. Φιλώτα . 

Απ.177-19: Έγκριση της με αριθμό 13 /2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.

Απ.178-19: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ»

Απ.179-19: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη σύνταξης Γενικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», Προϋπολογισμός : 12.400,00 € με ΦΠΑ 24%, Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ. Ορεινοί Δήμοι.

Απ.180-19: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Ανάπτυξης Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (ΤΝΔ) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου», Προϋπολογισμός : 24.800,00 € με ΦΠΑ 24%, Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ. Ορεινοί Δήμοι.

Απ.181-19: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’ του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας ΔΚ Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου» 

Απ. 182-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 27.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.183-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 225.613,06€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.184-19: Επιστροφή εγγύησης ύδρευσης και αποχέτευσης σε καταναλωτή στην Τ.Κ Αμυνταίου 

Απ.185-19: Αίτηση διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων για διοργάνωση τουρνουά Μίνι Βόλεϊ στην Τ.Κ. Φιλώτα . 

Απ.186-19: Έξοδα κηδείας άπορου Δημότη στην Δ.Κ. Αμυνταίου.

Απ.187-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.159-19: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 512.500,00 €, με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου» 

Απ.160-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.161-19: Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου για την ΄Ιδρυση Τμήματος ένταξηςσε σχολικές μονάδες του Δή,ου Αμυνταίου. 

Απ.162-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκαταστάσεις διαμορφώσεις διαγραμμίσεις, δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 87.568,13€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.163-19: Συζήτση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Θεοδωρίδη Κωνσταντίνου. 

Απ. 164-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί του «Αιτήματος Παράτασης Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα».

Απ.165-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου. 

Απ.166-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Απ.167-19: Ανάκληση της με αριθμό 136/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και έγκριση εκ νέου για την πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Τ.Κ. Αετού Δήμου Αμυνταίου» 

Απ.168-19: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Επεκτάσεις-συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων Δ.Ε. Αετού" προϋπολογισμού 24.500,00 € 

Απ.169-19: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Βεγόρας" προϋπολογισμού 18.000,00 €

Απ.170-19: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Ανακατασκευή δικτύου και σημείου υδροληψίας Τ.Κ. Φιλώτα" προϋπολογισμού 12.171,42 €

Απ.171-19: Αποδοχή Όρων Επενδυτικού Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για την εκτέλεση του έργου "Εσωτερική αποχέτευση ΤΚ Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου".

Απ.172-19:Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Απ. 173-19: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 131-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με αίτημα πολίτη περί κοινόχρηστου ή μη χαρακτήρα έκτασης στην Τ.Κ. Κέλλης. 

Aπ.132-19: Ψήφισμα για την ίδρυση τμήματος ψηφιακών τεχνών στη σχολή καλών τεχνών Φλώρινας. 

Απ.133-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 86.400,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ. 134-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.571,72€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.135-19: Υποβολή αίτησης φορητότητας αριθμού ΟΤΕ , και σύναψη σύμβασης, της Τ.Κ. Ροδώνα με την εταιρεία VODAFONE.

Απ.136-19: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Τ.Κ. Αετού Δήμου Αμυνταίου» 

Απ.137-19: ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σωτήρα». 

Απ.138-19: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Κέλλης». 

Απ.139-19: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.  

Απ..140 -19: Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου για την ΄Ιδρυση Τμήματος ένταξης στο 5/θ Δημοτικό Σχολείο Λεχόβου. 

Απ.141-19:Άδεια διέλευσης αρδευτικού δικτύου υπόγειου αγωγού επί αγροτικών οδών στην κτηματολογική περιοχή Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα .

Απ. 142-19:Έγκριση άδειας διέλευσης υπόγειου αγωγού επί αγροτικών οδών στην κτηματολογική περιοχή Τ.Κ. Βεγόρων.

Απ.143-19:Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή και αποκαταστάσεις οδοποιίας και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 266.000,00€

Απ.144-19:Έγκριση Τακτοποιητικού - 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Αμυνταίου".

Απ.145-19:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2019.

Απ.146-19: Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. με θέμα :" Σταθμός παραγωγής, ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας, ισχύος 25 MWel στη θέση Λιγνιτικό Κέντρο, Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), Π.Ε. Φλώρινας"

Απ.147-19:Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για πολυετή καλλιέργεια.

Απ.148-19: Παραχώρηση χρήσης κατά τα καλλιεργητικά έτη 2019- 2020 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7,00στρ. τμήματος του τεμαχίου αριθ.Σ84-515 Γ Γ ΖΩΝΗ του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πελαργού. 

Απ.149-19:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάληψη τμημάτων κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.150-19: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης 

Απ.151-19: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου.

Απ.152-19: Οργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν του Καπετάν Βαγγέλη στην ΤΚ Ασπρογείων 

Απ.153-19: Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με αφορμή την εορτή των πολιούχων Αγίων της Δ.Κ. Αμυνταίου. 

Απ.154-19: Τοποθέτηση Μαρμάρινης Πλάκας προς τιμή του Θανόντα Μπασούρη Αποστόλου του Αλεξάνδρου. 

Απ.155-19:΄Εγκριση πληρωμής εισφοράς του Δήμου Αμυνταίου προς το «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φλώρινας» και το «Δίκτυο συλλόγων λαογραφίας και παράδοσης Νυμφαίου Ροδώνα και Αμυνταίου».

Απ.156-19: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2019. 

Απ.157-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.158-19: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απ.