Aποφάσεις 7ης τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.55-2019: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019. 

Απ. 56-2019: ΄Εγκριση οριστικής παραλαβής του Έργου: “ Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού - Αγραπιδιών - Πεδινού”. Ανάδοχος: ΤΟΜΗ Ο.Ε. (ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.) 

Απ. 57-2019:¨Εγκριση μετάβασης αιρετών στην Αθήνα για την εκδήλωση του Δήμου Αμυνταίου «ΙΧΝΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ»

Απ.58-2019: ΄Εγκριση της με αριθμό 19/2019 απόφαση της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. που αφορά την « Έγκριση σύναψης σύμβασης δανείου με τραπεζικό ίδρυμα καθώς και της σχετικής διακήρυξης και των εγγράφων της με σκοπό την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. στην εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ πράξεως και διάθεση πιστώσεων».

Απ. 59-2019: Προγραμματισμός προσλήψεων (8ΜΗΝΑ). 

Απ. 60-2019: Έκδοση σύμφωνης γνώμης για την εγκατάσταση μετεωρολογικού ιστού ύψους 80 μ της εταιρίας ‘EDF EN GREECΕ A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 10 Ε.Ε.’ στην θέση «Αερορράχη» περιοχής Νυμφαίου (συστάδα 5β δημοτικού δάσους) 

Απ. 61-2019: Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση Τμημάτων Δικτύων ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων”. 

Απ. 62-2019 ΄Εγκριση διαγραφής οφειλής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου. 

Απ. 63-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανανέωση του συμφωνητικού εκμίσθωσης μεταξύ της ΔΕΤΕΠΑ και του Δήμου Αμυνταίου. 

Απ. 64-2019: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας 2019 στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Αμύνταια 2019». 

Απ. 65-2019: Συμμετοχή Δήμου Αμυνταίου στην πανελλαδική εθελοντική δράση “LET’S DO IT GREECE”. 

Απ.66-2019: Διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της νέας ταινίας παραγωγής Δήμου Αμυνταίου «ΙΧΝΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ».

Απ. 67-2019: Οργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Αετού, για ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. 

Απ. 68-2019: Υποχρεωτική αναμόρφωση στοχοθεσίας 2019. 

Απ. 69-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Απ. 70-2019: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου. 

Απ. 71-2019: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 4ης τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 30-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών ΚΕΔΕ-Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετα την έκδοση της με αριθμό Υπουργικής Απόφασης αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) του Αναπληρωτή Υπουργού Ο8ικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη. 

Απ. 31-2019: Προγραμματισμός Προσλήψεων του Δήμου Αμυνταίου. 

Απ.32-2019: Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2019, για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα για την πρόσληψη Διευθυντή στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. 

Απ.33-2019: Τροποποίηση ενταγμένων δράσεων στο ΕΑΠ. 

Απ. 34-2019: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αντιγονείας», Προϋπολογισμός : 24.800,00 € με ΦΠΑ 24%, Χρηματοδότηση : ΚΑΠ 

Απ. 35-2019:Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μανιακίου», Προϋπολογισμός : 24.800,00 € με ΦΠΑ 24%, Χρηματοδότηση : ΚΑΠ

Απ. 36-2019: Ορισμός μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τίτλο «Ερευνητικό έργο ανάπτυξης Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (ΤΝΔ) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου» 

Απ. 37-2019: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2019. 

Απ. 38-2019: Έγκριση της με αριθμό 01 /2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2019. 

Απ.39-2019: Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Λεωφορείου στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου.Δωρεάν 

Απ. 40-2019: Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Λεωφορείου στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης) Αμυνταίου. 

Απ. 41-2019: Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων (για απ’ ευθείας εκμίσθωση ή εκποίηση).

Απ. 42-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των Εμπορικών Καταστημάτων Νο 1, 2 & 3 στις Εργατικές Κατοικίες Ι του Δήμου Αμυνταίου

Απ.43-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων και καθορισμός όρων δημοπρασίας. 

Απ. 44-2019: Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου.
Απ. 45-2019:Ορισμός υπευθύνων για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Απ. 46-2019: Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

Απ. 47-2019: Διοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αμυνταίου «Οι Γυναίκες δημιουργούν» με αφορμή την εορτή της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου. 

Απ. 48-2019: Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ έτους 2019. 

Απ. 49-2019: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.  

Απ. 50-2019:Εγκριση μετάβασης αιρετών στο Δήμο Αλμωπίας-Λουτρά Πόζαρ σε συνέδριο της ΚΕΔΕ με τίτλο «Πολιτισμός-Αθλητισμός Αναπτυξιακά πρότυπα Πόλεων & Ποιότητα Ζωής»

Απ. 51-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με την με αριθμό 22/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Απ. 52-2019:Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.