ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:16625

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση 40,00 στρεμμάτων δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθμ. 342/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί μεταξύ των μονίμων κάτοικων του Δήμου Αμυνταίου.

         Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 05/12/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00π.μ. μέχρι 09:30π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

         Η μίσθωση ισχύει για  (4) τέσσερις καλλιεργητικές περιόδους.  

Το ποσό ανά στρέμμα και η εγγύηση για το κάθε αγροτεμάχιο ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α

Αριθμός τεμαχίου

Έκταση σε στρέμματα

Καθορισμός τιμήματος ανά στρέμμα

Εγγύηση

1

Σ84-531ΑΓ

11,00

12,00€

13,20€

2

Σ84-531ΒΓ

10,00

12,00€

12,00€

3

Σ84-531ΓΓ

5,00

12,00€

6,00€

4

Σ84-515ΑΓ

14,00

12,00€

16,80€

Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου.

Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο συζύγων.
  • Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας (δεν απαιτείται στην επαναληπτική δημοπρασία)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φορολογική Ενημερότητα.
  • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους.
  • Εγγυητική συμμετοχής ποσού ίσο με το 10% του ετήσιου τιμήματος όπως αναγράφετε στον ανωτέρω πίνακα.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης και ότι τους δέχονται ανεπιφύλακτα.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη (τηλ.23863-50143) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
 

 Αμύνταιο  22/11/2018

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ