Αποφάσεις 35ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

348-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 261.442,57€.

349-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο "Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου", προϋπολογισμού 227.000,00€.

350-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

351-2018: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος Νο2 στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

352-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βαλτονέρων του Δήμου Αμυνταίου.

353-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου.

354-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης.

355-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Φανού του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης

356-2018: Επανακαθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κυτίων πρώτων βοηθειών στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life», προϋπολογισμού 24.000,45€.

357-2018: Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Καθορισμός όχθιας – παρόχθιας ζώνης λίμνης Ζάζαρης».

358-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 108.671,72€.

359-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 86.400,00€.

Αποφάσεις 33ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου τους 2018

336-2018: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 325/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

337-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της προσφυγής της κας ΚΑΡΑΜΙΧΟΥ Θεοδώρας.

338-2018: Αποδοχή χρηματικής δωρεάς από τον Σύλλογο Γυναικών Ευρώπης προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αμυνταίου.

339-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

340-2018: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού, για τον Δήμο Αμυνταίου» προϋπολογισμού 180.000,00 €, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

341-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου.

342-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.

343-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αναψυκτήριου στη θέση Μπάνια της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

344-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο "Κατασκευή τοίχου αντι-στήριξης σε οδό στην ΤΚ Νυμφαίου πλησίον των κατασκηνώσεων της ΧΑΝΘ", προϋπολογισμού 14.000,00€.

345-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο "Βελτίωση αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 645.500,00€.

346-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού», προϋπολογισμού 100.000,00€.