Αποφάσεις 31ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

305-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγραπιδιάς του Δήμου Αμυνταίου.

306-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου.

307-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων.

308-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων.

309-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή τοίχου αντι-στήριξης σε οδό στην ΤΚ Νυμφαίου πλησίον των κατασκηνώσεων της ΧΑΝΘ" προϋπολογισμού 14.000,00€. (ΑΔΑ: ΩΒ7ΥΩΨΛ-ΕΡΑ)

310-2018: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης και φρεατίων Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 5.000,00€.

311-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

312-2018: Ακύρωση της αριθ. 270/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου λόγω παραίτησης.

313-2018: Ακύρωση της αριθ. 271/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου λόγω παραίτησης.

314-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 4 & Νο 5 (ΟΕΚ ΙΙ) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου.

315-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον συνοικισμό Σωτήρα Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου.

316-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο "Αποκαταστάσεις – Διαμορφώσεις – Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 87.568,13€.

317-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο "Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χάρες του Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 108.671,72€.

318-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού 227.000,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.(ΑΔΑ: 7ΖΡΒΩΨΛ-ΧΨΜ)

319-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 261.442,57€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.(ΑΔΑ: 6ΚΥΣΩΨΛ-ΚΙ0)

320-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018», προϋπολογισμού 448.800,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: ΨΥΥΔΩΨΛ-3ΤΞ)

Αποφάσεις 30ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

280-2018: Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 4 & Νο 5 (ΟΕΚ ΙΙ) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου.

281-2018: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 266/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

282-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

283-2018: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

284-2018: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης) του Δήμου Αμυνταίου για τη χρήση του έτους 2018.

285-2018: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 241/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

286-2018: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 242/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

287-2018: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 243/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

288-2018: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 244/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

289-2018: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 245/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

290-2018: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 246/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

291-2018: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 247/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

292-2018: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 259/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

293-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Αναψυκτήριου στη θέση Μπάνια της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

294-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου.

295-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βαλτονέρων του Δήμου Αμυνταίου.

296-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αγραπιδιάς του Δήμου Αμυνταίου.

297-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Φανού του Δήμου Αμυνταίου.

298-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου.

299-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου.

300-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον συνοικισμό Σωτήρα Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου.

301-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου.

302-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.

303-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο "Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 86.400,00€.

304-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού", προϋπολογισμού 100.000,00€.

Αποφάσεις 29ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

266-2018: Ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ετήσιας εμποροπανήγυρης Αμυνταίου, έτους 2018», ποσού 12.166,02€, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

267-2018: Υποβολή Προσφυγής κατά της με αριθ. 169019/2554/19-09-2018 απόφασης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Φλώρινας που αφορά την επιβολή προστίμου στο Δήμο Αμυνταίου.

268-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

269-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. καταθέσεως: 476/2016) στη δικάσιμο της 09ης/10/2018.

270-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στη δικάσιμο της 07ης/12/2018 (Α.Β.Ε.Μ.: ΑΚ7/8-1-2018, Χ339/2018).

271-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στη δικάσιμο της 07ης/12/2018 (Α.Β.Ε.Μ. ΑΚ8/8-1-2018, Χ340/2018).

272-2018: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 49.999,97 €.

273-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Βελτίωση αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑ:30.7333.069, προϋπολογισμού 645.500,00€, χρηματοδότηση ΕΑΠ και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού. (ΑΔΑ: 7Τ10ΩΨΛ-ΗΛ1)

274-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 225.613,06€.

275-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 31.002,24€.

276-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 31.002,24€.

277-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 27.000,00€.

278-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου – Λεχόβου», προϋπολογισμού 70.000,00€.

279-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 74.400,00€.

Αποφάσεις 27ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

257-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

258-2018: Αποδοχή δωρεάς ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος από την εταιρία Trans Adriatic Pipeline AG (TAP).

259-2018: Ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 1 στύλου και 1 α0πλού φωτιστικού σώματος, στην Τ.Κ. Αντιγόνου, είσοδος από Τ.Κ. Φιλώτα», ποσού 1.158,22€, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

260-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την αγωγή (τακτική διαδικασία) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας της ανωνύμου Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «GDI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» (Αρ. Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής: 68/2018).

261-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος και νομικές υπηρεσίες στα πλαίσια της αριθ. 651/2018 προκαταρκτικής εξέτασης.

262-2018: Τροποποίηση της αριθ. 238/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

263-2018: Ακύρωση της αριθ. 256/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου. Επανέγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων», προϋπολογισμού 64.499,12€

264-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 108.671,72€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: 7ΖΩΗΩΨΛ-Ξ15)