Αποφάσεις 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

68-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ελέγχου – Εργαστηριακές αναλύσεις DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου "Amybear" του Προγράμματος Life» προϋπολογισμού 31.000,00€.

69-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος και νομικές υπηρεσίες στα πλαίσια της αριθ. 46/2018 προκαταρκτικής εξέτασης.

70-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο «Διανοίξεις – Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών», προϋπολογισμού 281.916,00€.

71-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει προτάσεις επί της αριθ. 71/2017 αγωγής του Δήμου Αμυνταίου ΚΑΤΑ Ελληνικού Δημοσίου (υπόθεση Κτηματολογίου, ΚΑΕΚ 470650409011/0/0).

72-2018: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

73-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

74-2018: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχή Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο “Συντήρηση - λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, περιόδου 2018-2019”, προϋπολογισμού 25.668,00 €.

75-2018: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου”, προϋπολογισμού 25.000,00 €, και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

76-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου επί του ιδιοκτησιακού καθεστώς του Ξενοδοχείου-Εστιατορίου «ΝΕΒΕΣΚΑ» στο Νυμφαίο.

77-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.77-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.

78-2018: Καθορισμός όρων πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας των συστάδων 5β και 5γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

79-2018: Καθορισμός όρων πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας της συστάδας 3β του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.

80-2018: Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (παραδοσιακό καφενείο) στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

Αποφάσεις 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

57-2018: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

58-2018: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

59-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

60-2018: Έγκριση Διενέργειας, Έγκριση Μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών και Διάθεση Πίστωσης για την εργασία – υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση – λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, περιόδου 2018–2019», προϋπολογισμού 25.668,00 €.

61-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου επί της αριθ. πρωτ. 8419/26-05-2017 αίτησης της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας.

62-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος και νομικές υπηρεσίες στα πλαίσια της αριθ. 14/2018 προκαταρκτικής εξέτασης.

63-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει προσφυγή κατά της αριθ. πρωτ. 19383/262/1-2-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

64-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Φλώρινας, σύμφωνα με την αριθ. ΚΛ92/8-1-2018 κλήση (Αριθ. Καταχ.: ΠΡ240/4-10-2016, Αρ. Πινακίου 6), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.

65-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Φλώρινας, σύμφωνα με την αριθ. ΚΛ184/10-1-2018 κλήση (Αριθ. Καταχ.: ΠΡ241/4-10-2016, Αρ. Πινακίου 19), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.

66-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να συντάξει εξώδικη δήλωση σύμφωνα με την αριθ. 25/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.

67-2018: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εξώδικης δήλωσης στον κ. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟ Θεόφιλο.

Αποφάσεις 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

37-2018: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017.37-2018: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

38-2018: Ορισμός επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, ποιότητας υλικών, φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φανού, Ροδώνα, Σωτήρα, Ανάληψης».

39-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 801/16-01-2018 αίτηση του κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Ευάγγελου.39-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 801/16-01-2018 αίτηση του κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Ευάγγελου.

40-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ιδιοκτησιακού καθεστώς του Ξενοδοχείου-Εστιατορίου «ΝΕΒΕΣΚΑ» στο Νυμφαίο.40-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ιδιοκτησιακού καθεστώς του Ξενοδοχείου-Εστιατορίου «ΝΕΒΕΣΚΑ» στο Νυμφαίο.

41-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στη δικάσιμο της 18ης/04/2018 (Α/Α: 7, Αρ. Καταχ.: ΠΡ96/08-03-2016, Αρ. Κλ.: ΚΛ7316/2017).

42-2018: Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Ελέγχου – Εργαστηριακές αναλύσεις DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life», προϋπολογισμού 31.000,00€.

43-2018: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μικροϋλικών σύνδεσης βλαβών υδρευτικού δικτύου, Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018», προϋπολογισμού 38.000,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Αποφάσεις 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

44-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών» προϋπολογισμού 47.000,00 €.

45-2018: Εξέταση ένστασης της εταιρείας Πίλαγας Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ κατά της αριθ. 322/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπή Δ. Αμυνταίου σχετικά με την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου».

46-2018: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και ματαίωση του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικού και ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού 38.000,00 €.

47-2018: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 43/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και ματαίωση του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μικροϋλικών σύνδεσης βλαβών υδρευτικού δικτύου, Δήμου Αμυνταίου, για το έτος 2018», προϋπολογισμού 38.000,00 €.

48-2018: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

49-2018: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

50-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

51-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.

52-2018: Ακύρωση της αριθ. 281/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.

53-2018: Ακύρωση της αριθ. 282/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.

54-2018: Ακύρωση της αριθ. 283/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.

55-2018: Ακύρωση της αριθ. 304/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου. Έγκριση εκ νέου διενέργειας, έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣΝ 4x4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 25.000,00€.

56-2018: Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 362.500,00€.

Αποφάσεις 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

10-2018: Ακύρωση της αριθ. 321/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και ματαίωση του διαγωνισμού. Επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Διανοίξεις – Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών», προϋπολογισμού 281.916,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: 759ΛΩΨΛ-357)

11-2018: Ψήφιση πιστώσεων Συνεχιζόμενων Δαπανών, έπειτα από αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.

12-2018: Ψήφιση πιστώσεων Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Οφειλών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών – Π.Ο.Ε.), έπειτα από αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.

13-2018: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

14-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

15-2018: Έγκριση διενέργειας, έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μικροϋλικών σύνδεσης βλαβών υδρευτικού δικτύου, Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018», προϋπολογισμού 38.000,00€.

16-2018: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια φωτιστικού και ηλεκτρολογικού υλικού”, προϋπολογισμού 38.000,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

17-2018: Ακύρωση σύμβασης μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση ρεμάτων στην περιοχή εγκατάστασης Φ/Β στην περιοχή του οικισμού Σωτήρα Αμυνταίου».

18-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την κατασκευή του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», με προϋπολογισμό 1.129.032,26€.

19-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την κατασκευή του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα», με προϋπολογισμό 1.779.838,71€.19-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την κατασκευή του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα», με προϋπολογισμό 1.779.838,71€.

20-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. καταθέσεως: 476/2016) στη δικάσιμο της 30ης/01/2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

21-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Γ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου (αρ. καταθ. 20/2017) στη δικάσιμο της 21ης/03/2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

22-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Εορδαίας στη δικάσιμο της 05ης/03/2018, κατά την εκδίκαση της αριθ. 18/2017 αγωγής του Ιδρύματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων κατά του Δήμου Αμυνταίου.

23-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αριθ. πρωτ. 19744/30-11-2017 αίτησης του κ. ΑΚΡΙΤΙΔΗ Βαγγέλη.

24-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση και μελέτη δικογραφίας για την υπόθεση του κ. ΓΚΩΤΗ Βαρσάμη, πρώην προέδρου της Τ.Κ. Φιλώτα Δ. Αμυνταίου, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Φλώρινας κατά την εκδίκαση της 31ης/01/2018 δικασίμου καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.

25-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου επί των αριθ. 17101/23-10-2017 και 17115-23-10-2017 εξώδικών δηλώσεων του κ. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Θεόφιλου.

26-2018: Ορισμός και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων.

27-2018: Ορισμός και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση Δημοτικών Ακινήτων.

28-2018: Ορισμός και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας Εκποίησης Δημοτικών Κινητών Πραγμάτων.

29-2018: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

30-2018: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

31-2018: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών.

32-2018: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών.

33-2018: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Παροχής τεχνικών Υπηρεσιών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

34-2018: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών.

35-2018: Ορισμός επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018.

36-2018: Ορισμός διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για δημόσια έργα, μελέτες και υπηρεσίες, για το έτος 2018.