Αποφάσεις 27ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

257-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

258-2018: Αποδοχή δωρεάς ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος από την εταιρία Trans Adriatic Pipeline AG (TAP).

259-2018: Ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 1 στύλου και 1 α0πλού φωτιστικού σώματος, στην Τ.Κ. Αντιγόνου, είσοδος από Τ.Κ. Φιλώτα», ποσού 1.158,22€, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

260-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την αγωγή (τακτική διαδικασία) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας της ανωνύμου Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «GDI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» (Αρ. Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής: 68/2018).

261-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος και νομικές υπηρεσίες στα πλαίσια της αριθ. 651/2018 προκαταρκτικής εξέτασης.

262-2018: Τροποποίηση της αριθ. 238/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

263-2018: Ακύρωση της αριθ. 256/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου. Επανέγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων», προϋπολογισμού 64.499,12€

264-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 108.671,72€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: 7ΖΩΗΩΨΛ-Ξ15)

Αποφάσεις 25ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

229-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

230-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας, σύμφωνα με την αριθ. 134/2018 κλήση (Α.Β.Μ.: 740/2016, 756/2016), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.

231-2018: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ.

232-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υδρομέτρων αρδευτικών γεωτρήσεων, Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 10.000,00 €.

233-2018: Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη νέων αγωγών για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου».

234-2018: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Οικισμού Σωτήρα», προϋπολογισμού 10.000,00€.

235-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 27.000,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: 6Θ44ΩΨΛ-34Γ)

236-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου - Λεχόβου", προϋπολογισμού 70.000,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.(ΑΔΑ: 6ΟΖ2ΩΨΛ-ΝΨΥ)

237-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 74.400,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.(ΑΔΑ: ΩΥΤΤΩΨΛ-ΟΘ0)

238-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 86.400,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.(ΑΔΑ: ΩΔΝ9ΩΨΛ-845)

239-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκαταστάσεις – Διαμορφώσεις – Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 87.568,13€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.(ΑΔΑ: 6Β6ΚΩΨΛ-ΕΤΤ)

240-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού", προϋπολογισμού 100.000,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.(ΑΔΑ: Ω4Α6ΩΨΛ-ΚΜ3)

Αποφάσεις 26ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

241-2018: Ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Τοποθέτηση 1 απλού φωτιστικού σώματος, στην Τ.Κ. Λεχόβου, περιοχή Πλιούμπη Παναγιώτη», ποσού 126,40€, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

242-2018: Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 2 στύλων και 2 απλών φωτιστικών σωμάτων, στην Τ.Κ. Μανιακίου, πλησίον οικίας Τσιβελεΐδη Ιωάννη», ποσού 2.470,11 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

243-2018: Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 2 στύλων και 2 απλών φωτιστικών σωμάτων, στην Τ.Κ. Αντιγόνου, πλησίον οικίας Γιουπουρίδη Υπάτιου», ποσού 2.470,12 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

244-2018: Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 2 στύλων και 2 απλών φωτιστικών σωμάτων, στην Τ.Κ. Μανιακίου, πλησίον οικίας Τεχελίδη Παναγιώτη», ποσού 2.470,11 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

245-2018: Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Τοποθέτηση 1 απλού φωτιστικού σώματος, στη Δ.Κ. Αμυνταίου, περιοχή Ιωαννίδη Μιχαήλ», ποσού 49,16 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

246-2018: Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Τοποθέτηση 1 απλού φωτιστικού σώματος, στη Δ.Κ. Αμυνταίου», ποσού 49,16 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

247-2018: Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Τοποθέτηση 1 απλού φωτιστικού σώματος, στην Τ.Κ. Βεγόρας, πλησίον ακινήτου Σονιάδη Φωτίου», ποσού 49,16 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

248-2018: Εξέταση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2019, σύμφωνα  με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013. (ΑΔΑ: ΩΑΖΟΩΨΛ-Φ2Η)

249-2018: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 202/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

250-2018: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 203/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

251-2018: Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπτυξης γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση – διαχείριση – ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου».

252-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 31.002,24€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: 6ΣΕΙΩΨΛ-9ΩΥ)

253-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 31.002,24€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: ΩΥΡ3ΩΨΛ-Ν1Ο)

254-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή περιφράξεων, αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 50.000,00€.

255-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 74.400,00€.

256-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων», προϋπολογισμού 64.499,12€

Αποφάσεις 24ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

223-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

224-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2018–2019».

225-2018: Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Απολογισμού - Ισολογισμού περιόδου 01-01-2017 έως 31-12-2017.

226-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος «ΝΕΒΕΣΚΑ» στην Τ.Κ. Νυμφαίου Δ. Αμυνταίου.

227-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων", προϋπολογισμού 64.499,12€, χρηματοδότηση ΚΑΠ Σχολείων, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: Ω6ΤΩΩΨΛ-Ι90)

228-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2018-2019», προϋπολογισμού 409.846,56€.