Αποφάσεις 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

47-2019: Αντικατάσταση Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου

48-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

49-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή κατάρτισης και υποβολής του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2019. (ΑΔΑ: 6Λ0ΛΩΨΛ-ΡΥΞ)

50-2019: Αποδοχή δωρεάς τμήματος αγροτεμαχίου της κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Αετού Δ. Αμυνταίου.

51-2019:Αποδοχή δωρεάς τμήματος αγροτεμαχίου της κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Ξινού Νερού Δ. Αμυνταίου.

52-2019:Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για επιβληθήσα αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας του Δήμου Αμυνταίου.

53-2019:Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της αριθ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ β’ 104) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

54-2019:Ανάκληση της αριθ. 5/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

55-2019:Έγκριση ανάθεσης εκ νέου σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για την διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Δ.Κ. Αμυνταίου Δ. Αμυνταίου.

56-2019:Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση δέκα (10) απλών φωτιστικών σωμάτων με δέκα (10) φωτιστικά σώματα πολυτελείας, σε κοινόχρηστους χώρους της Τ.Κ. Λιμνοχωρίου, του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 484,40€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

57-2019:Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 36/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

58-2019:Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 37/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

59-2019:Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 38/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

60-2019:Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 39/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

61-2019:Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 40/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

62-2019:Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 41/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

63-2019:Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 42/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

64-2019:Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 1, 2 & 3 (ΟΕΚ Ι) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου.

65-2019:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του «Κοινοτικού Στάβλου Αλόγων – Ίππων» της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

66-2019:Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Υδραυλική Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Αντιγονείας», προϋπολογισμού 24.800,00€.

67-2019:Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Υδραυλική Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Μανιακίου», προϋπολογισμού 24.800,00€.

68-2019:Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση – λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, έτους 2019», προϋπολογισμού 14.088,76€.

69-2019:Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κυτίων πρώτων βοηθειών στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life» προϋπολογισμού 24.000,45€.

Αποφάσεις 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

24-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. οικ.2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη.

25-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

26-2019: Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για την διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Τ.Κ. Πεδινού Δ. Αμυνταίου.

27-2019: Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για διόρθωση ιδιοκτησιακών προβλημάτων του Δήμου Αμυνταίου.

28-2019: Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα νομικής κατάστασης δημοτικών ακινήτων στη περιοχή «ΜΕΡΑΣ» του Δήμου Αμυνταίου και παροχή νομικής συμβουλής.

29-2019: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

30-2019: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του «Κοινοτικού Στάβλου Αλόγων – Ίππων» της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

31-2019: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση - λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, έτους 2019», προϋπολογισμού 14.088,76 €.

32-2019: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018», προϋπολογισμού 448.800,00€.

Αποφάσεις 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

33-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

34-2019: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ.

35-2019: Έγκριση Απολογισμού έτους 2018 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ.

36-2019: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ενός (1) στύλου και ενός (1) απλού φωτιστικού σώματος, σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού Σωτήρα της Δ.Κ. Αμυνταίου, πλησίον οικίας Φωτόπουλου Φίλιππου», προϋπολογισμού 1.424,39€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

37-2019: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) στη Δ.Κ. Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 9.910,86€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

38-2019: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης της Δεξαμενής Ύδρευσης στην Τ.Κ. Αντιγόνου, του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 2.521,42€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

39-2019: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση τεσσάρων (4) στύλων και τεσσάρων (4) απλών φωτιστικών σωμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Φιλώτα, σε τμήμα οδού στο Ο.Τ. 76», προϋπολογισμού 4.630,50€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

40-2019: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση δύο (2) στύλων και δύο (2) απλών φωτιστικών σωμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Αντιγόνου, πλησίον οικίας Κωνσταντινίδη Γεώργιου», προϋπολογισμού 2.315,63€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

41-2019: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση ενός (1) απλού φωτιστικού σώματος με ένα (1) φωτιστικό σώμα πολυτελείας, σε κοινόχρηστο χώρο της Δ.Κ. Αμυνταίου, έναντι ξενοδοχείου “ΑΤΕΡΟΝ”», προϋπολογισμού 49,16€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

42-2019: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ενός (1) στύλου και δύο (2) απλών φωτιστικών σωμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο της Δ.Κ. Αμυνταίου, πλησίον οικίας Μογλενίδη Χρήστου», προϋπολογισμού 1.206,58€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

43-2019: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 17/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 49.999,97€, και ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης.

44-2019: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων στα πλαίσια του έργου "Amybear" του Life», προϋπολογισμού 89.900,00 €.

45-2019: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης και φρεάτιων Δ.Ε. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 7.000,00€.

46-2019: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων», προϋπολογισμού 64.499,12€.

Αποφάσεις 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2019

15-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

16-2019: Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κυτίων πρώτων βοηθειών στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life», προϋπολογισμού 24.000,45€.

17-2019: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 49.999,97€.

18-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης σε προσφυγές της ΔΕΗ Α.Ε. (Αρ. Πιν.: 9,18,19,25 και 26), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.

19-2019: Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για την διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Τ.Κ. Φιλώτα Δ. Αμυνταίου.

20-2019: Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για την διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Τ.Κ. Λεβαίας Δ. Αμυνταίου.

21-2019: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού 227.000,00€.

22-2019: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 261.442,57€.

23-2019: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων», προϋπολογισμού 64.499,12€.