Αποφάσεις 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

100-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

101-2019: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης, Πίλλαρ Οδοφωτισμού, στην Τ.Κ. Νυμφαίου, του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 294,41 € και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

102-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου της αριθ. πρωτ. 5318/3-4-2019 αίτησης του κ. ΜΑΝΟΥ Στεργίου.

103-2019: Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας των συστάδων 7α και 8α του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

104-2019: Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 49.996,80 €.

105-2019: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή και αποκαταστάσεις οδοποιίας και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 266.000,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: ΩΟΖΙΩΨΛ-Η40)

Αποφάσεις 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

92-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αριθ. πρωτ. 5318/3-4-2019 αίτησης του κ. ΜΑΝΟΥ Στεργίου.

93-2019: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση ενός (1) απλού φωτιστικού σώματος με ένα (1) φωτιστικό σώμα πολυτελείας, σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ίωνος Δραγούμη, στην Δ.Κ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 49,16€ και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

94-2019: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση δύο (2) στύλων και δύο (2) απλών φωτιστικών σωμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Αναργύρων, πλησίον οικίας Καριπίδη Πέτρου», προϋπολογισμού 2.315,63€ και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

95-2019: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή δικτύου και σημείου υδροληψίας Τ.Κ. Φιλώτα», προϋπολογισμού 12.171,42€.

96-2019: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Τ.Κ. Αετού Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 14.000,00€.

97-2019: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Βεγόρας», προϋπολογισμού 18.000,00€.

98-2019: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού 24.000,00€.

99-2019: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 24.500,00€.

Αποφάσεις 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

78-2019: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της αριθ. 36/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας στο Ελληνικό Δημόσιο.

79-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

80-2019: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

81-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση κατά της από 01/04/2019 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 80-2019: Φλώρινας.

82-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας στη δικάσιμο της 16ης/04/2019 (Κλητ. Θεσπ. Αριθ. 4/2016), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.

83-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στη δικάσιμο της 14ης/06/2019 (Α.Β.Ε.Μ.: ΑΚ57/28-1-2019, Χ188/2019), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.

84-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στη δικάσιμο της 20ης-09-2019, ημέρα Παρασκευή, (Αριθ. Καταθ. 22/2019, Αρ. Πιν. 3) στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου, καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.

85-2019: Καθορισμός όρων πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας των συστάδων 7α και 8α του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

86-2019: Επανακαθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο "Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου" προϋπολογισμού 49.996,80€.

87-2019: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 1, 2 & 3 (ΟΕΚ Ι) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου.

88-2019: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων στα πλαίσια του έργου “Amybear” του Life”, προϋπολογισμού 89.900,00 €, και ματαίωση του διαγωνισμού.