Αποφάσεις 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

24-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. οικ.2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη.

25-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

26-2019: Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για την διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Τ.Κ. Πεδινού Δ. Αμυνταίου.

27-2019: Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για διόρθωση ιδιοκτησιακών προβλημάτων του Δήμου Αμυνταίου.

28-2019: Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα νομικής κατάστασης δημοτικών ακινήτων στη περιοχή «ΜΕΡΑΣ» του Δήμου Αμυνταίου και παροχή νομικής συμβουλής.

29-2019: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

30-2019: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του «Κοινοτικού Στάβλου Αλόγων – Ίππων» της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

31-2019: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση - λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, έτους 2019», προϋπολογισμού 14.088,76 €.

32-2019: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018», προϋπολογισμού 448.800,00€.