Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 10/01/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  485

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  14:00,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.
 2. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με τη γνωμοδότηση επί της προσφυγής της κας ΚΑΡΑΜΙΧΟΥ Θεοδώρας.
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμυνταίου, στη δικάσιμο της 25ης/01/2019, ημέρα Παρασκευή, (Αριθ. Καταθ. Αίτησης 2/14-03-2018), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.
 5. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για την διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Δ.Κ. Αμυνταίου Δ. Αμυνταίου.
 6. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 645.500,00€.
 7. Ορισμός και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειες Δημοπρασιών για την εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων.
 8. Ορισμός και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειες Δημοπρασιών για την εκμίσθωση Δημοτικών Ακινήτων.
 9. Ορισμός και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειες Δημοπρασίας Εκποίησης Δημοτικών Κινητών Πραγμάτων.
 10. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.
 11. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.
 12. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών.
 13. Ορισμός επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2019.
 14. Ορισμός διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για δημόσια έργα, μελέτες και υπηρεσίες, για το έτος 2019.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 38ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 19/12/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  18004

                                                                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 38η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Παπαχρήστου Νικόλαο

Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Φανού του Δήμου Αμυνταίου.
 4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου.
 5. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επέκταση και συντήρηση αγωγού διασύνδεσης γεώτρησης Πελαργού με δεξαμενή Αντιγόνου», προϋπολογισμού 7.000,00€.
 6. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 645.500,00€
 7. Oρισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπεράσπιση Αντιδημάρχων κληθέντων για παροχή εξηγήσεων (λειτουργία παιδικών χαρών).

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 36ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 06/12/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  17334

                                                                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 36η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Παπαχρήστου Νικόλαο

Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.
 3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018», προϋπολογισμού 448.800,00€.
 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις – Διαμορφώσεις – Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 87.568,13€.
 5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο "Βελτίωση αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 645.500,00€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 37ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 17/12/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  17889

                                                                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 37η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Παπαχρήστου Νικόλαο

Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Γραφείο του Δημάρχου για έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Έγκριση  ανάθεσης σε δικηγόρο για έρευνα στο υποθηκοφυλακείο και παροχή νομικής συμβουλής για την διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην ΤΚ Βαλτονέρων.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 35ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου τους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 29/11/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  16967

                                                                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 35η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Παπαχρήστου Νικόλαο

Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 05 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος Νο2 στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βαλτονέρων του Δήμου Αμυνταίου.
 4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου.
 5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης.
 6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Φανού του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης
 7. Επανακαθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κυτίων πρώτων βοηθειών στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life», προϋπολογισμού 24.000,45€.
 8. Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Καθορισμός όχθιας – παρόχθιας ζώνης λίμνης Ζάζαρης».
 9. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 108.671,72€.
 10. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 86.400,00€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος