Πρόσκληση 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 12/03/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  3908

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 6η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Γεώργου Τρύφων

    Μπάντης Ιορδάνης

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου για επιβληθήσα αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας του Δήμου Αμυνταίου.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 06/03/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  3650

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 5η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή κατάρτισης και υποβολής του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2019.
 3. Αποδοχή δωρεάς τμήματος αγροτεμαχίου της κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Αετού Δ. Αμυνταίου.
 4. Αποδοχή δωρεάς τμήματος αγροτεμαχίου της κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Ξινού Νερού Δ. Αμυνταίου.
 5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για επιβληθήσα αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας του Δήμου Αμυνταίου.
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της αριθ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ β’ 104) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
 7. Ανάκληση της αριθ. 5/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 8. Έγκριση ανάθεσης εκ νέου σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για την διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Δ.Κ. Αμυνταίου Δ. Αμυνταίου.
 9. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση δέκα (10) απλών φωτιστικών σωμάτων με δέκα (10) φωτιστικά σώματα πολυτελείας, σε κοινόχρηστους χώρους της Τ.Κ. Λιμνοχωρίου, του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 484,40€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 10. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 36/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 11. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 37/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 12. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 38/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 13. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 39/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 14. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 40/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 15. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 41/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 16. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 42/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 17. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων  Νο 1, 2 & 3 (ΟΕΚ Ι) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου.
 18. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του «Κοινοτικού Στάβλου Αλόγων – Ίππων» της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.
 19. Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Υδραυλική Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Αντιγονείας», προϋπολογισμού 24.800,00€.
 20. Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Υδραυλική Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Μανιακίου», προϋπολογισμού 24.800,00€.
 21. Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση – λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, έτους 2019», προϋπολογισμού 14.088,76€.
 22. Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κυτίων πρώτων βοηθειών στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life» προϋπολογισμού 24.000,45€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 31/01/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  1673

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 07 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για την διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Τ.Κ. Πεδινού Δ. Αμυνταίου.
 3. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για διόρθωση ιδιοκτησιακών προβλημάτων του Δήμου Αμυνταίου.
 4. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα νομικής κατάστασης δημοτικών ακινήτων στη περιοχή «ΜΕΡΑΣ» του Δήμου Αμυνταίου και παροχή νομικής συμβουλής.
 5. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
 6. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του «Κοινοτικού Στάβλου Αλόγων – Ίππων» της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.
 7. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση - λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, έτους 2019», προϋπολογισμού 14.088,76 €.
 8. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018», προϋπολογισμού 448.800,00€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 20/02/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  2832

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 25 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ.
 3. Έγκριση Απολογισμού έτους 2018 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ.
 4. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ενός (1) στύλου και ενός (1) απλού φωτιστικού σώματος, σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού Σωτήρα της Δ.Κ. Αμυνταίου, πλησίον οικίας Φωτόπουλου Φίλιππου», προϋπολογισμού 1.424,39€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 5. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) στη Δ.Κ. Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 9.910,86€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 6. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης της Δεξαμενής Ύδρευσης στην Τ.Κ. Αντιγόνου, του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 2.521,42€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 7. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση τεσσάρων (4) στύλων και τεσσάρων (4) απλών φωτιστικών σωμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Φιλώτα, σε τμήμα οδού στο Ο.Τ. 76», προϋπολογισμού 4.630,50€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 8. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση δύο (2) στύλων και δύο (2) απλών φωτιστικών σωμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Αντιγόνου, πλησίον οικίας Κωνσταντινίδη Γεώργιου», προϋπολογισμού 2.315,63€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 9. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση ενός (1) απλού φωτιστικού σώματος με ένα (1) φωτιστικό σώμα πολυτελείας, σε κοινόχρηστο χώρο της Δ.Κ. Αμυνταίου, έναντι ξενοδοχείου “ΑΤΕΡΟΝ”», προϋπολογισμού 49,16€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 10. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ενός (1) στύλου και δύο (2) απλών φωτιστικών σωμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο της Δ.Κ. Αμυνταίου, πλησίον οικίας Μογλενίδη Χρήστου», προϋπολογισμού 1.206,58€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 11. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 17/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 49.999,97 €, και ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης.
 12. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων στα πλαίσια του έργου "Amybear" του Life», προϋπολογισμού 89.900,00 €.
 13. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης και φρεάτιων Δ.Ε. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 7.000,00€.
 14. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων», προϋπολογισμού 64.499,12€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 23/01/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  1155

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 2η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  13:00,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κυτίων πρώτων βοηθειών στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life», προϋπολογισμού 24.000,45€.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 49.999,97€.
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Κοζάνης σε προσφυγές της ΔΕΗ Α.Ε. (Αρ. Πιν.: 9,18,19,25 και 26).
 5. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για την διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Τ.Κ. Φιλώτα Δ. Αμυνταίου.
 6. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για την διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Τ.Κ. Λεβαίας Δ. Αμυνταίου.
 7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού 227.000,00€.
 8. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 261.442,57€.
 9. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων», προϋπολογισμού 64.499,12€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος