Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/05/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  8192

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 11η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Γεώργου Τρύφων

Μπάντη Ιορδάνη

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 15 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης, Πίλλαρ Οδοφωτισμού, στην Τ.Κ. Νυμφαίου, του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 294,41 € και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου της αριθ. πρωτ. 5318/3-4-2019 αίτησης του κ. ΜΑΝΟΥ Στεργίου.
 4. Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας των συστάδων 7α και 8α του δασοκτήματος  της  Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. 
 5. Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 49.996,80 €.
 6. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή και αποκαταστάσεις οδοποιίας και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 266.000,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 18/04/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  6345

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 10η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Γεώργου Τρύφων

Μπάντη Ιορδάνη

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13:30,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση ενός (1) απλού φωτιστικού σώματος με ένα (1) φωτιστικό σώμα πολυτελείας, σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ίωνος Δραγούμη, στην Δ.Κ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 49,16€ και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 2. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση δύο (2) στύλων και δύο (2) απλών φωτιστικών σωμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Αναργύρων, πλησίον οικίας Καριπίδη Πέτρου», προϋπολογισμού 2.315,63€ και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 3. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή δικτύου και σημείου υδροληψίας Τ.Κ. Φιλώτα», προϋπολογισμού 12.171,42€.
 4. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Τ.Κ. Αετού Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 14.000,00€.
 5. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Βεγόρας», προϋπολογισμού 18.000,00€.
 6. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού 24.000,00€.
 7. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 24.500,00€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 04/04/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  5330

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Γεώργου Τρύφων

Μπάντη Ιορδάνη

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 09 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.
 3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση κατά της από  01/04/2019 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας.
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας στη δικάσιμο της 16ης/04/2019 (Κλητ. Θεσπ. Αριθ. 4/2016), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.
 5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στη δικάσιμο της 14ης/06/2019 (Α.Β.Ε.Μ.: ΑΚ57/28-1-2019, Χ188/2019), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στη δικάσιμο της 20ης-09-2019, ημέρα Παρασκευή, (Αριθ. Καταθ. 22/2019, Αρ. Πιν. 3) στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου, καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.
 7. Καθορισμός όρων πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας των συστάδων 7α και 8α του δασοκτήματος  της  Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. 
 8. Επανακαθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο "Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου" προϋπολογισμού 49.996,80€.
 9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων  Νο 1, 2 & 3 (ΟΕΚ Ι) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου.
 10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων στα πλαίσια του έργου “Amybear” του Life”, προϋπολογισμού 89.900,00 €, και ματαίωση του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 12/04/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  5963

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 9η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Γεώργου Τρύφων

Μπάντη Ιορδάνη

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
 3. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για τη διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Τ.Κ. Βαλτονέρων Δ. Αμυνταίου.
 4. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για τη διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Τ.Κ. Πεδινού Δ. Αμυνταίου.
 5. Ακύρωση της αριθ. 82/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.
 6. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2019 - 2020”, προϋπολογισμού 415.574,08€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 21/03/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  4518

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Γεώργου Τρύφων

Μπάντη Ιορδάνη

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 56/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσεις επί της αριθ. 8136/11-6-2018 αίτησης του κ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ Κων/νου.
 4. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 7.100,00€.
 5. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις υδρευτικών δικτύων και κατασκευή νέων παροχών Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 7.100,00€.
 6. Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση – λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, έτους 2019» προϋπολογισμού 14.088,76 €.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος