Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 31/01/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  1673

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 07 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
  2. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για την διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Τ.Κ. Πεδινού Δ. Αμυνταίου.
  3. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για διόρθωση ιδιοκτησιακών προβλημάτων του Δήμου Αμυνταίου.
  4. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα νομικής κατάστασης δημοτικών ακινήτων στη περιοχή «ΜΕΡΑΣ» του Δήμου Αμυνταίου και παροχή νομικής συμβουλής.
  5. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
  6. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του «Κοινοτικού Στάβλου Αλόγων – Ίππων» της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.
  7. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση - λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, έτους 2019», προϋπολογισμού 14.088,76 €.
  8. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018», προϋπολογισμού 448.800,00€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος