Διακηρύξεις Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

 

Προκήρυξη 15/5/2018 

 εδώ 

ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

 εδώ